در این بخش خدمات ناباروری شامل مشاوره،IUI ،IVF،میکرواینجکشن و بیوپسی بیضه انجام میشود و آزمایشگاه این بخش خدماتی شامل آنالیز اسپرم،فریز جنین و فریز اسپرم را انجام میدهد.با توجه به طرح جدید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص تسهیلات درمانی برای زوجهای نابارور ،این مرکز با ثبت نام مراجعین در سامانه طرح حمایتی امکان بهره مندی  از مزایای تخفیف 85% دولتی را فراهم میکند.