آدرس و شماره تماس بیمارستان

کرمانشاه ـ میدان فردوسی – مرکز آموزشی درمانی معتضدی

صندوق پستی :       14474-686718   

تلفن تماس     7246693(4)  -7259002 

نمابر   0831-7246346  :       

آدرس الکترونیکی :motazediliberary@yahoo.com