کتابخانه م.آ.د معتضدی واحدی است زیر نظر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

 وظایف این  واحد:

1. حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی

2. امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه مرکزی

3. نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه

4. صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوطه به تسویه حساب اعضاء

5. منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی

6. تهیه لوازم دفتری و مواد مصرفی از دانشکده و یا بیمارستان مربوطه

7. رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن.

8. انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی، ثبت و مهر و آماده سازی‌های لازم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگه‌های کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با دانشکده‌ها و یا بیمارستان مربوطه و کتابخانه مرکزی.