لیست کتب فارسی و لاتین رفرنس موجود در مرکز

شماره مدرکعنواننویسنده
9780781768054 Berek & Novak s Gynecology Janatan S. Berek
9780781768054 Berek & Novak s Gynecology Janatan S. Berek
9780781769372 Danforth s Obstetric & Gynecology Ronald S. Gibbs MD
0781718392 Diseases Of Breast Jay R.Harris 7 ...
9780781778763 Drugs in Pregnancy & Laction Gerald G. Briggs , Bpharm , Fccp
9780781758062 Obstetrics And Gynecology Charles R.B.Bekmann
9646265448 Orderزنان ، زایمان و مامایی دکتر حجت اله اکبر زاده
9780781772341 Telinde s Operativ GYNECOLOGY John A.Rock
1-852339128 vaginal surgery for inconectinece and prolaps philippe E. Zimmern , & ....
9780071472579 Williams Gynecology Jon o.Schorge , MD , Joseph . ISchaffer , MD
9780071497015 Williams Obstetrivs Cuningham, Leveno
9647916901 آندوکرینولوژی بالینی زنان .ناباروری اسپیراف ج :2 لئون اسپیراف - مارک ا.فریتس
9647916698 آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف ج : 1 لئون اسپیراف مارک ا.فریتس
9789642524754 اصول ژنتیک پزشکی پیتر دی . ترن پنی ، سیان الارد
9789641500438 بارداری و زایمان ویلیامز 2010 گری کاکینگهم
9789641500063 بیماریهای زنان برک و نواک ج : 1 دکتر جاناتان برک
9789641500070 بیماریهای زنان برک و نواک ج : 2 جاناتان اسبرک
9786009093199 بیماریهای زنان و مامایی دنفورث2008 ج : 2 گیبس،کارلان، هنی و ...
9786009093182 بیماریهای زنان ومامایی دنفورث 2008 ج : 1 گیبس، کارلان، هنی و...
9786005523690 جنین شناسی پزشکی لانگمن ت.و.سادلر
9789641500384 معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال( باربارا بیتز) لین اس . بیکلی / پیتر جی . سیلاجی