منابع کتابخانه

   

    

  منابع چاپی (بانک اطلاعات چاپی) :

1-   بهبود

2-   طب وتزکیه

3-   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

4-   مجله دانشکده پزشکی

5-   پژوهش در علوم پزشکی

6-   نوین پزشکی

7-   باروری و ناباروری

8-   طب جنوب

9-   دریچه

10-                      Iranian journal Basic medical sciences

11-                      فصلنامه باروری و ناباروری (ابن سینا)

 

تعداد مراجعه کنندگان روزانه                15 - 10 نفر

تعداد CD های موجود                            50 عدد

تعداد کامپیوتر                                       1 عدد

تعداد کتابهای موجود:        لاتین          490 جلد

                                    فارسی            1700 جلد

انجمن علمی متخصصین باروری و ناباروری

CRC. Net BA Se

Cancer

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مجله زنان مامایی و نازایی  ایران

منابع الکترونیکی : سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه Kums.ir

سایت  INLM

CD های آموزشی و نرم افزاری مبحث زنان و زایمان

 

مجموع جلد کتاب                                                            2190

تعداد عنوان مجله ژورنال                                               16

تعداد CD های آموزشی و نرم افزاری                         50   

کل منابع اطلاعاتی                                                       2356   

پایان نامه                                                                      84

تعداد کل منابع اطلاعاتی (چاپی و الکترونیکی)        2440