تاریخچه

 تاریخچه 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در سال 1365 با هدف خرید و گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریات ادواری و اسناد) تأسیس شده است. این مرکز زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اداره می گردد.

وظایف کتابخانه مرکزی:

1- نظارت، سرپرستی، هماهنگی و تأسیس کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی.

2- سفارش و خریداری کلیه مواد آموزشی (کتاب، نشریات ادواری، مدارک و اسناد) بصورت چاپی و الکترونیکی.

3- انجام خدمات فنی، سفارش ، فهرستنویسی و آماده سازی کتب، اسناد و....

4- تهیه فهرست مشترک از کلیه مواد کتابخانه های وابسته.

5- گردآوری متون، اعم از کتب فارسی و لاتین، نشریات ادواری، اسناد و مدارک، پایان نامه ها بصورت چاپی و الکترونیکی.

واحدهای مختلف کتابخانه:

1- واحد فهرستنویسی و آماده سازی.

2- واحد مخزن کتب.

3- واحد نشریات ادواری.

4- واحد پایگاه عرضه اطلاعات.

5- واحد مدیریت فنی شبکه

6- واحد انتشارات

7- سالن مطالعه