ماموریت بیمارستان

سیاستهای بیمارستان معتضدی

 

در راستای استقرار و اجرای برنامه های ملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-        اجرای طرح تحول نظام سلامت و اعتبار بخشی

-        اجرای دستورالعمل ترویج زایمان طبیعی ( کاهش سزارین فرهنگ سازی در خصوص ترویج زایمان طبیعی( به عنوان یکی از سیاستهای مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جمعیت می باشد )

-        مقیمی جراحان زنان و زایمان

-        ارتقاء هتلینگ بیمارستان

-        ارتقاء رضایتمندی بیماران و مراجعین و کارکنان و رعایت منشور حقوق بیماران

-        ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان

-        استفاده از مدیریت مشارکتی در اداره امور بیمارستانها

-        تعیین ذینفعان کلیدی هر سیاست به شرح ذیل می باشد:

-        ترویج زایمان طبیعی ( مادران باردار ماماها متخصصین زنان )

-        مقیم شدن و حضور 24 ساعته جراحان زنان و زایمان ( مراجعین زنان جامعه ، پزشکان )

-        ارتقاء هتلینگ بیمارستان ( مراجعین کلیه پرسنل بیمارستان )

-        ارتقاء رضایتمندی بیماران و مراجعین و کارکنان (مراجعین و کارکنان)

-        ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان (مراجعین)

-        استفاده از مدیریت مشارکتی در اداره امور بیمارستان ( مراجعین کلیه پرسنل بیمارستان_ مدیران ارشد بیمارستان )