ریاست و مدیریت مرکز

   ریاست بیمارستان


    خانم دکتر منیر علی زاده

   

 

 

 

فعالیتهای اجرایی:


   - مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان 

   -  رئیس بیمارستان شهدای شهرستان سرپل ذهاب 

   - پزشک و مسئول درمانگاه حاج سارابی

 

 

 

 

 

 

 

        ------------------------------

  

   مدیریت بیمارستان

  

    - آقای محمد ابراهیم فرجی

  

 

   فعالیتهای اجرایی :

  • سرپرست اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب
  • سرپرست اورژانس بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان اسلام آباد غرب
  • سرپرست درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
  • سرپرست اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
  • مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
  • مدیر مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
  • سرپرست اداره رسیدگی به شکایات معاونت درمان و عضو بازرسی و نظارت معاونت امور درمان

 

  
دکتر علی زاده 

 

 

 

 

آقای فرجی