نام و مشخصات پزشکان  شاغل در مرکز آموزشی , درمانی و تحقیقاتی معتضدی معتضدی

 

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

1

تانیا امینی

متخصص زنان و زایمان

1

بتوله ابرش پور

متخصص زنان و زایمان

2


متخصص زنان و زایمان

3


متخصص زنان و زایمان

4

مژگان چقاکبودی

متخصص زنان و زایمان

5


متخصص زنان و زایمان

6

الهام خیراللهی

متخصص زنان و زایمان

7


متخصص زنان و زایمان

8


متخصص زنان و زایمان

9

مژگان رجعتی متخصص زنان و زایمان

10

فریبا ویسی

متخصص اطفال

11

جهانگیر صیادی

متخصص اطفال

12


متخصص اطفال

13

پریسا گلفام

متخصص بیهوشی

14


متخصص بیهوشی

15

سعید محمدی

متخصص بیهوشی

16


متخصص پاتولوژی

 17


جراح عمومی

     18
متخصص رادیولوژی
     19   داروساز