لیست کشیک اتندینگ زنان و زایمان در بهمن ماه 1389 در مرکز معتضدی

 

 

 برنامه متخصصین معتضدی در بهمن 89 1

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

  
                                    

 


 

برنامه کاری متخصصین اطفال در بهمن ماه 89

برنامه متخصصین معتضدی در بهمن 89 2