دپارتمان بیماران بین الملل ( IPD )

IPD به منزله پیشخوان ارتباط بیمارستان با بیماران خارجی از اولین تماس تا دریافت درمان و مراجعت به وطن و دریافت مراقبت های پس از عمل است . در واقع تاسیس IPD در بیمارستان نشان دهنده تعهد مدیریت نسبت به کیفیت ارایه خدمات به مشتریان بین المللی و توجه به نیازهای ایشان در محیط بیمارستان و خارج از آن است . بیمارستان معتضدی یکی از مراکز درمانی کشور است که در حوزه گردشگری سلامت خدمات پزشکی و امکانات با کیفیت بالا را با هماهنگی واحد IPD جهت بیماران خارجی فراهم می نماید .

هماهنگی با پذیرش جهت بستری بیمار ، هماهنگی با پزشک IPD جهت ویزیت اول و تعیین پزشک پذیرش دهنده ، هماهنگی با واحد ترخیص جهت برآورد هزینه درمان ، هماهنگی با شرکت تسهیلگر ، هماهنگی با واحد تکریم جهت چگونگی استقبال از بیمار و همراهان وی ، هماهنگی با گروه تسهیلگر جهت پیگیری بیماران و نیز ارایه بهتر خدمات غیر پزشکی از جمله وظایف کارشناسان واحد IPD است . جهت ارایه سریع تر و با کیفیت تر خدمات به بیماران پذیرش شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل ارایه خدمات در خارج از نوبت بندی معمول نیز صورت میگیرد .

علاوه بر بالاترین سطح خدمات درمانی بیمارستان معتضدی ، جاذبه های طبیعی و تاریخی استان کرمانشاه ، بیماران خارجی را برای داشتن یک دوره درمان آرام در کرمانشاه تشویق می کند .

هدف کلی از تاسیس دپارتمان بیماران بین الملل ( IPD ) در بیمارستان معتضدی

 

1. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮاراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ

2. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮی و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ

امید است عملکرد واحد IPD در بیمارستان معتضدی پاسخگوی تقاضاهای متنوع بیماران بین الملل در داخل و خارج بیمارستان ، مطلوب و رضایتمند باشد . 

 

International

  Patients Department (IPD)

 

IPD is the communications desk of the Hospital withforeign patients from their first contact, until the time they receivetreatment and return to their countries, and to their follow-up care. In fact,establishing the IPD in the Hospital indicates the commitment of the Hospitalmanagers to providing high quality care for international clients and tomeeting their needs inside the Hospital and outside of it. The Motazedi Hospital in Kermanshah is one of the treatment centers in Iran thatprovides high quality medical healthcare services and facilities for foreignpatients through coordination with its IPD and in the context of eco health.

Among the duties of the experts in the IPD are making thenecessary coordination for admission and hospitalization of patients, arrangingfor the patient’s first visit through coordination with the IPD physician, anddetermining the physician to accept the patient. So are cooperating with thepatient discharge unit to estimate treatment costs and making the required coordinationwith the facilitating company and with the unit paying tribute concerning themanner of welcoming the patient and his/her caregivers. Making coordinationwith the facilitating group for following-up the conditions of the patients,and for providing better non-medical services outside regular patientadmission, are also among the duties of the IPD experts. 

In addition to offering treatment services of the highestquality, the Motazedi Hospital encourages foreign patients to enjoythe historical and natural attractions of Kermanshah Province and have a peacefultreatment period in this province.

The general purpose in establishing the IPD at the Motazedi Hospital at Kermanshah is to:

1. Supervise provision of services with satisfactoryquality

2. Supervise provision of services at the shortestpossible time while complying with ethical medical principles, using newtechnologies, assuming responsibility, and following the professionalprinciples and regulations that apply to treatment centers. 

We hope the performance of the IPD at the Motazedi (may Kermanshah His reappearance) International Hospital satisfactorily and desirablymeets the various needs of international patients inside and outside of the Hospital.

 

 اعضاء کمیته :                        

 

 - رییس بیمارستان 

 - مدیر بیمارستان - محمد ابراهیم فرجی

 - پزشک دپارتمان : مسول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط با بیمار بستری شده از طریق دپارتمان بیماران بین الملل می باشد .

 - مترون بیمارستان - رزیتا حیدری

 - کارشناس دپارتمان : مسول پیگیری کلیه خدمات غیر پزشکی به بیمار خارجی میباشد و وظیفه هماهنگی از قبل از پذیرش بیمار تا پیگیری پس از ترخیص را بر عهده دارد  - سارا سهیل بیگی

 - مسول پذیرش  - شیرزاد دارابی

 - مسول ترخیص - سمیرا فروزنده

 - مسول سایت بیمارستان - محمد امین دلیلی

 کمیته IPD می بایست هر دو ماه یکبار در مراکز درمانی توسط کارشناس IPD ( دبیر کمیته ) تشکیل و صورتجلسه به حوزه گردشگری سلامت معاونت درمان ارسال گردد .

 

 

 خدمات ویژه به بیماران بین الملل :

 - بیماران بین الملل قابلیت شناسایی جداگانه داشته باشند 

 - پیگیری خدمات مورد نیاز این بیماران خارج از سرویس معمول باشد

 - انجام اعمال جراحی بدون نوبت دهی

 - ورود مترجمین با استفاده از کارت شناسایی با هماهنگی حراست بیمارستان به بخشهای ویژه امکان پذیر باشد

 - انجام رضایت سنجی روزانه خدمات ارایه شده  

 ( آموزش رعایت موارد فوق توسط پرسنل بیمارستان الزامی می باشد . )

 

اطلاعات واحد IPD :

1-  برگزاری جلسه با هیئت مدیره و کمیته اجرایی بیمارستان در خصوص تشکیل دپارتمان گردشگری سلامت

2-  این واحد مهر ماه 1394 فعالسازی شد ومحل آن در کلینیک جنب واحد ترخیص- پذیرش می باشد.

3-  کارشناس دپارتمان خانم محمدنژاد(عرب زبان) و پزشک دپارتمان دکتر رحیقی (ریاست بیمارستان)

4-  تعیین شرح وظایف کارشناس و پزشک دپارتمان گردشگری سلامت و پزشک معالج

5-  اخذ و بررسی تعرفه های گردشگری سلامت مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 6-  شناسایی Leaders  فعال در امر گردشگری سلامت

7-   شناسایی پزشکان فعال در امر گردشگری سلامت

8-   شناسایی هتل های فعال در امر گردشگری سلامت

9-  شناسایی شرکتهای تسهیلگر فعال در امر گردشگری سلامت

10-  تهیه پمفلت معرفی و خدمات قابل ارائه بیمارستان به دو زبان عربی و انگلیسی

11- تهیه و تدوین پرسشنامه نظرسنجی به زبان عربی از گردشگران سلامت

12- تهیه کارت ویزیت بیمارستان به زبانهای فاارسی، عربی و انگلیسی

13- تهیه فرایندهای ترخیص و پذیرش و فرم رضایت اگاهانه به زبان عربی