دبیرخانه

در این واحد تمامی نامه های اداری اعم از وارده و صادره ثبت و بین واحدها پخش میگردد.