اسامی متخصصین

تخصص

دکتر تانیا امینی

زنان و زایمان

12 سال سابقه کاری

دکتر نسرین جلیلیان

زنان و زایمان

12 سال سابقه کاری

فلوشیپ نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر بتوله ابرش پور

زنان و زایمان

20 سال سابقه کاری

 

دکتر الهام خیرالهی

 

 

زنان و زایمان

 

دکتر مژگان چقاکبودی

 

 

 

زنان و زایمان

19 سال سابقه کاری

دکتر مژگان رجعتی

متخصص زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر افسانه منصوری

 

 

 

متخصص زنان و زایمان

دکتر آذر علیزاده

 

 

 

 

متخصص زنان و زایمان

15 سال سابقه کاری

دکتر زهرا جوانبخت

 

 

 

 

متخصص زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سکینه نجابت

 

 

 

زنان و زایمان

دکتر عاطفه طهموری

 

 

 

زنان و زایمان

3 سال سابقه کاری

دکتر فرحناز کشاورز

 

 

 

 

زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر نگین رضاوند

 

 

 

 

زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر میترا بختیاری

 

 

 

زنان و زایمان

جنین شناس

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر شیوا روشن خواه

 

 

 

زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر جهانگیر صیادی

 

دکتر جهانگیر  متخصص اطفال صیادی.jpg

 

نوزادان

26 سال سابقه کاری

دکتر یگانه پاشاروش

دکتر یگانه   متخصص اطفال پاشاروش.jpg

نوزادان

26 سال سابقه کاری

دکتر ماندانا قادری

نوزادان

 

دکتر فریبا ویسی

نوزادان

 

دکتر سعید محمدی

بیهوشی

عضو هیئت علیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر پریسا گلفام

بیهوشی

عضو هیئت علیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

19 سال سابقه کاری

دکتر اردلان صمد زادگان

بیهوشی

عضو هیئت علیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سیمین چقازردی

بیهوشی

عضو هیئت علیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

9 سال سابقه کاری

 

اسامی متخصصین

تخصص

دکتر تانیا امینی

تانیا امینی.jpg

زنان و زایمان

12 سال سابقه کاری

دکتر نسرین جلیلیان

index.jpg

زنان و زایمان

12 سال سابقه کاری

فلوشیپ نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر بتوله ابرش پور

دکتر بتوله ابرش  متخصص زنان پور.jpg

زنان و زایمان

20 سال سابقه کاری

 

دکتر الهام خیرالهی

دکتر الهام خیراللهی.jpg

 

زنان و زایمان

 

دکتر مژگان چغاکبودی

 

دکتر مژگان چقاکبودی.jpg

 

زنان و زایمان

19 سال سابقه کاری

دکتر مژگان رجعتی

دکتر مژگان رجعتی.jpg

متخصص زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر افسانه منصوری

 

 

 

متخصص زنان و زایمان

دکتر آذر علیزاده

 

 

 

 

متخصص زنان و زایمان

15 سال سابقه کاری

دکتر زهرا جوانبخت

 

 

 

 

متخصص زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سکینه نجابت

 

 

 

زنان و زایمان

دکتر عاطفه طهموری

 

 

 

زنان و زایمان

3 سال سابقه کاری

دکتر فرحناز کشاورز

 

 

 

 

زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر نگین رضاوند

 

 

 

 

زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر میترا بختیاری

 

 

 

زنان و زایمان

جنین شناس

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر شیوا روشن خواه

 

 

 

زنان و زایمان

فلوشیپ نازایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

دکتر جهانگیر صیادی

 

دکتر جهانگیر  متخصص اطفال صیادی.jpg

 

نوزادان

26 سال سابقه کاری

دکتر یگانه پاشاروش

دکتر یگانه   متخصص اطفال پاشاروش.jpg

نوزادان

26 سال سابقه کاری

دکتر ماندانا قادری

نوزادان

 

دکتر فریبا ویسی

نوزادان

 

دکتر سعید محمدی

بیهوشی

عضو هیئت علیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر پریسا گلفام

بیهوشی

عضو هیئت علیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

19 سال سابقه کاری

دکتر اردلان صمد زادگان

بیهوشی

عضو هیئت علیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر سیمین چقازردی

بیهوشی

عضو هیئت علیمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

9 سال سابقه کاری