توصیه به مراجعین

1. در هنگام مراجعه به بیمارستان شناسنامه ، کارت ملی و سوابق بیمار و مدارک بیمه ای لازم را به همراه داشته باشید.

2. جهت رفاه حال بیماران و همچنین جلوگیری از وروود عفونت به بخشها از ازدحام بیش از حد در مرکز و بخشها خودداری فرمایید.