هدف:

هدف این کمیته ارتقای روشهای آموزش اثربخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی میباشد

1.برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش

2.بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش

3.هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

4.هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

5.تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

6.اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

7.ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی

8.مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

9.مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

10.ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده