هدف

شناسایی و ارتقای توانمندی و مهارت دانشجویان مستعد و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان جهت دستیابی به بهترین جایگاه علمی و حرفه ای در آینده

 

فعالیتهای مورد انتظار

همکاری با واحد استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه در جهت شناسایی و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان براساس آیین نامه های وزارتی در راستای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و خلاقیت و تسهیل فعالیت ایشان

 

شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان دانشکده و معرفی آنان به کمیته استعداد درخشانEDC

فراهم کردن زمینه لازم جهت کسب تسهیلات و امتیازات تخصیص داده شده به استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات موجود

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده