بعد از زایمان

بخش بعد از زایمان :

 

اقدامات انجام شده در این بخش شامل موارد ذیل می گردد:

 

1.پذیرش مدد جویان بعد از زایمان طبیعی شامل کنترل v/s  -v/b  

اجرای دستورات پزشک

همجواری نوزاد

آموزش شیر دهی

آموزش بهداشت مادر و کودک

 

2.ترخیص مدد جویان بعد از زایمان طبیعی که شامل چک دارو و تجهیزات تمام مدد جویان مطابق آنچه برای مدد جو استفاده شده با کامپیوتر که اقلام در کامپیوتر درست ثبت شده باشد

توشه واژینال تمام مدد جویان قبل از ترخیص

خروجiv line   قبل از ترخیص

آموزش مدد جو در مورد مراجعه بعدی به درمانگاه یا به مطب پزشک متخصص

آموزش مدد جویان جهت واکسیناسیون نوزادان و گرفتن گواهی ولادت

 

3.گرفتن آمار روزانه مراجعه و ترخیص مدد جویان جهت واحد آمار

 

4.درخواست دارویی از داروخانه به صورت هفتگی