لیست پزشکان بیمارستان معتضدی

لیست پزشکان م.آ.د معتضدی

1- دکتر فریبا ویسی                                 متخصص اطفال

2- دکتر سیمین قینی                                متخصص اطفال

3- دکتر میترا همتی                                 متخصص اطفال

4-دکتر فریبا خانی پویانی                         متخصص زنان و زایمان

5-دکتر بتوله ابرش پور                            متخصص زنان و زایمان

6-دکتر نوشین محمدی                          متخصص زنان و زایمان

7-دکتر مژگان چقا کبودی                       متخصص زنان و زایمان

8-دکتر فاطمه آزادی                               متخصص زنان و زایمان

9-دکتر الهام خیر اللهی                           متخصص زنان و زایمان

10-دکتر یگانه مکری                               متخصص زنان و زایمان

11-دکتر مهری رشیدی                          متخصص زنان و زایمان

12-دکتر حسین فرزام                            متخصص بیهوشی

13-دکتر پریسا گلفام                             متخصص بیهوشی

14-دکتر سعید محمدی                         متخصص بیهوشی

15-دکتر ابوالقاسم میر بهاری                 متخصص پاتولوژی

16-ناهید پیوستگان                                 پزشک عمومی

17-دکتر مهناز عرفانی                             پزشک عمومی

18-دکتر آزاده رهبر                                   پزشک عمومی

19-دکترژاله زندیه                                   پزشک عمومی  

20-  دکتر لادن قلیچی                             پزشک عمومی