مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) به عنوان مغز متفکر دانشگاه در زمینه آموزش، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور برعهده دارند .ایفای این نقش مستلزم وجود سازوکار مناسب در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسریع یابد . در این راستا مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و دفاتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی تشکیل گردیده است.

دفتر توسعه آموزش بیمارستان معتضدی به عنوان شاخه ای از مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDC) در سال 96 تاسیس گردید. این دفتر با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و با مساعدت ریاست بیمارستان به منظور پیشبرد اهداف ارتقای کیفیت آموزش تشکیل گردیده است.