لیست ژورنالهای موجود در مرکز

 

لیست مجلات پزشکی موجود در مرکز آموزشی درمانی معتضدی:

 

لیست ژورنالهای لاتین:

1- Iranian Journal of CANCER Prevention

2-Iranion Journal Of Radiology

3- J ournal Of Reproduction &  Infertility

4- Iranin Journal Of Basic Medical Sciences( IJBM ( 

5-Journal Of Injury & Violence Research

6-Iranian J ournal Of Clinical  Infectious Diseases

 

 لیست ژورنالهای فارسی :

1-فصل نامه درونبین ( نشریه انجمن جراحان درون بین ( آندوسکوپیک ) ایران

2-فصل نامه لیزر پزشکی

3-ماهنامه علمی - اجتماعی دارو و درمان

4-فصلنامه باروری و ناباروری

5- ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی