آدرس و تلفن مرکز

آدرس بیمارستان معتضدی :

کرمانشاه - میدان فردوسی مرکز آموزشی درمانی بیمارستان معتضدی

 

تلفن ریاست مرکز :            7246343     

تلفن مدیریت مرکز :           7246344

دورنگار :                         7246346

تلفنهای اطلاعات مرکز :

7246350

7246351                            

7246352  

7246693

7259002