نام و مشخصات پزشکان  شاغل در مرکز آموزشی , درمانی و تحقیقاتی معتضدی معتضدی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

1

 عاطفه طهموری

متخصص زنان و زایمان

1

  بتوله ابرش پور

متخصص زنان و زایمان

2

   تانیا امینی

متخصص زنان و زایمان

3

 افسانه منصوری

متخصص زنان و زایمان

4

مژگان چقاکبودی

متخصص زنان و زایمان

5

 سولماز علوی

متخصص زنان و زایمان

6

الهام خیراللهی

متخصص زنان و زایمان

7

 آذر علیزاده

متخصص زنان و زایمان

8

 سکینه نجابت

متخصص زنان و زایمان

9

مژگان رجعتی متخصص زنان و زایمان

10

فریبا ویسی

متخصص اطفال

11

 ماندانا قادری

متخصص اطفال

12

 یگانه پاشاروش

متخصص اطفال

13

پریسا گلفام

متخصص بیهوشی

 مریم رحمتی نژاد

متخصص بیهوشی

15

سعید محمدی

متخصص بیهوشی

امید امامی آل آقا

متخصص پاتولوژی

 17

نسیم رشیدی

متخصص رادیولوژی

     18 سارا پرمهر
متخصص رادیولوژی
     19 فاطمه حیدر پناهی  داروساز