هدف:

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندیهای اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش

فعالیتهای مورد انتظار:

1.مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

2.نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز

3.تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

4.اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاهها

5.جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

6.همکاری با EDC درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

7.توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

8.اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

9.ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده