ماموگرافی

دارای دستگاه پیشرفته پلنت مد مدل سوفی میباشد. در این واحد غربالگری سرطان سینه انجام میگیرد.