ایمیل : motazedihospital.kermanshah@gmail.com
ایمیل : g.golanz1367@gmail.com
تلفن: 988337259002+ _988337246351+
مترجم انگلیسی : 989351093480+
مترجم کردی : 989184687041+
کارشناسان بین الملل به صورت شبانه روزی پاسخگو هستند.

نقشه