ایمیل : motazedihospital.kermanshah@gmail.com


ایمیل : fatemeh67hoseeni@gmail.com


تلفن: 988337259002+ _988337246351+

فکس:988337246346

کدپستی:6718814474
مترجم انگلیسی : 989351093480+


مترجم کردی : 989184687041+
کارشناسان بین الملل به صورت شبانه روزی پاسخگو هستند.

نقشه