سونوگرافی

دستگاه سونوگرافی مرکز دارای سه پروپ میباشد و قابلیت انجام تمامی سونوگرافی ها را از قبیل سطحی ، عمقی ، واژینال و همچنین داپلر را دارد.