هدف:

ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی

فعالیتهای مورد انتظار:

1.انطباق محتوی برنامه های درسی با نیازجامعه و وظایف دانشجویان در آینده

2.بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود

3.ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک...

4.ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان

5.ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درسو بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا

6.نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها

7.همکاری و پیگیری ارائه طرح درس(lesson plan) و طرح دوره(course plan)

8.بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی

9.پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس (نظری و بالینی)

10.تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ....)

11.مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

 12.تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی در راستای این اهداف با همکاری EDC

13.ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده