لیست تعرفه های مرکز

Service Name

قیمت به دلار

Prices in dollars

قیمت به ریال

Price Rial

نام خدمت

Micro-

353.53

42424570

میکرو

Follicle puncture

29.98

3598560

پانچرفولیکول

Sonohystrography

31.24

3749584

سونو هیستروگرافی

Ovum diagnosis of follicular fluid

32.69

3923800

تشخیص تخمک از مایع فولیکولی

Sperm preparation gradient method

30.04

3605060

آماده سازی اسپرم به روش گرادیانت

Embryo culture for more than 4 days

27.23

3268700

کشت جنین بیش از 4 روز

Vaginal Ultrasound

11.9

1428000

سونو واژینال

Sperm analysis by cabriolet

4.37

524650

آنالیز اسپرم به روش کروکی

Embryo transfer

41.51

4982300

انتقال جنین

Preparation of embryos for transfer

27.23

3268700

آماده سازی جنین برای انتقال

Freezing embryos less than three days

64.78

7773960

فریز جنین کمتر از سه روز

Embryos frozen for more than three days

76.68

9201960

فریز جنین بیش از سه روز

Processed egg

44.03

5283910

ذوب تخمک

Detection of sperm from testicular tissue

37.57

4509120

تشخیص اسپرم از بافت بیضه

Sperm Analysis

4.37

524650

آنالیز اسپرم

Freezing sperm frozen

36.95

4435010

انجماد فریز اسپرم

Thawed embryos

44.03

5284000

ذوب جنین

Cyst aspiration

46.02

5523160

تخلیه کیست

Thawed sperm

29.70

3564210

ذوب اسپرم

Prepare a simple method

23.17

2780660

آماده سازی با روش ساده

Freezing testicular tissue

54.81

6578240

انجماد بافت بیضه

IUI

58.87

7064660

IUI

Extended freeze more than a year

14.93

1792400

تمدید فریز بیش از یکسال

Laser

14.28

1713600

لیزر

total

1655.80

198696480

مجموع

 

                                                                                                                                                           

 

توضیحات :هزینه خدمات ارائه شده بر اساس دلار به نرخ روز محاسبه می گردد.

  دلار محاسبه شده به نرخ روز میباشد

Description: The cost of services provided on the dollar at the current rate is calculated.

 

 

 

 

 

 

 

Service Name

قیمت به دلار

Prices in dollars

قیمت به ریال

Price Rial

نام خدمت

Caesarean section with baby

235.46

28255880

سزارین با نوزاد

Caesarean section with out baby

211.79

25415880

سزارین بدون نوزاد

Caesarean section twise

259.13

31095880

سزارین دو قلو

Caesarean section trigeminy

282.79

33935880

سزارین سه  قلو

Delivery with baby

263.57

31629000

زایمان با نوزاد

Delivery with out baby

263.57

31629000

زایمان بدون نوزاد

Delivery twise

155.805

18696600

زایمان دو قلو

Delivery trigeminy

155.805

18696600

زایمان سه قلو

Curettage

90.33

10840080

کورتاژ

cureage

63.03

7564400

کوراژ

Diagnostic curettage

75.93

9112600

کورتاژ تشخیصی

RP

155.67

18680920

RP

CRP

210.29

25235920

CRP

Ectopic pregnancy

227.136

27256320

EP

Cerclage

81.73

9807960

سرکلاژ

Ovarian Cysts

169.401

20328160

کیست تخمدان

Hysterectomy

303.60

36432600

هیسترکتومی

Hysterectomy abdominal

251.72

30207320

هیسترکتومی از راه شکم

Myomectomy  abdominal

193.34

23201360

میومکتومی از راه شکم

PCB

91.09

10931920

PCB

 

 

توضیحات :هزینه خدمات ارائه شده بر اساس دلار به نرخ روز محاسبه می گردد.

  دلار محاسبه شده به نرخ روز میباشد

Description: The cost of services provided on the dollar at the current rate is calculated.