خدمات بخش اورژانس :اقدامات اولیه:1.پذیرش کلیه مدد جویان

2.ثبت مشخصات مدد جو در دفتر مراجعین و کامپیوتر

3.ارجاع همراه مدد جو به پذیرش جهت ثبت مشخصات کامپیوتری و مشخص نمودن وضعیت بیمه و سپس راهنمائی همراه مدد جو به سالن انتظار بخش اورژانس

4.ثبت و تکمیل اوراق تریاژ به منظور خدمت رسانی بموقع به مدد جو

5.اخذ شرح حال و سوابق بیماری و جراحی

6.کنترل علائم حیاتی

7.انجام معاینات فیزیکی لازم توسط پزشکاقدامات درمانی:ارائه خدمت(پذیرش-ویزیت-مراقبت-درمان-مشاوره و آموزش)به کلیه مراجعین از جمله به بیمارانی با وقفه قلبی تنفسی

ارائه خدمت به بیماران با آسیبهای مختلف(مسمومیت-شکستگی-تروما-سوختگی و.......)

ارائه خدمت به زنان باردار با هر نوع شکایت(درد زایمانی-خونریزی-تنگی نفس-سرگیجه-فشار خون و....)

ارائه خدمت به مراجعین زنان در خصوص(بلوغ –قاعدگی-قبل از ازدواج-ازدواج-بیماریهای جنسی و مقاربتی-یائسگی-تنظیم خانواده-شیردهی-معاینات پستان-پاپ اسمیر)

ارائه خدمت به بیماران تحت نظر در اورژانساقدامات در خصوص بیماران بستری :1.ادامه اقدامات اولیه

2.ارائه البسه یکبار مصرف به بیمار بستری

3.توصیه های ایمنی و بهداشتی به بیمار

4.گرفتن یک رگ باز و نمونه خون و ارسال به آزمایشگاه جهت آزمایشات ضروری

5.تکمیل پرونده بیمار و ضمیمه نمودن اوراق سونوگرافی و آزمایشات به پرونده

6.انجام نوار قلب جنین-کنترل انقباضات رحمی – کنترل نوار قلب مادر با دستگاه های دیجیتالی

7.اطلاع رسانی به بیمار در خصوص نحوه اقدامات درمانی و شرایط بیمارستان

8.انتقال مدد جو توسط بیمار بر در معیت همراه با ویلچر و یا برانکارد به بخش بستری