پذیرش

 

1. در هنگام مراجعه به بیمارستان شناسنامه ، کارت ملی و سوابق بیمار و مدارک بیمه ای لازم را به همراه داشته باشید.