زایمان

این واحد دارای چهار اتاق لیبر میباشد که دو اتاق آن خصوصی بوده و خانم باردار میتواند  تا لحظه زایمان در کنار همسر خود باشد و مقداری از استرس و درد زایمانی بکاهد.همچنین دارای یک اتاق زایمان فیزیولوژیک و یک اتاق زایمان در آب میباشد.

اتاق های زایمان

اتاق های زایمان 2

بخش زایمان در آب