هدف:ارتقای نظام آموزشی ازطریق ارزشیابی تمام عناصراین نظام اعم درونداد، فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی،پژوهشى وعرضه خدمات تخصصى به جامع

فعالیتهای مورد انتظار:

1.همکاری با EDCبرای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونها در دانشکده ها (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه

2.مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه ، همکاران ، و خود ارزیابی

3.مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

4.انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

5.تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم

6.ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان(شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها،عملکرد ،مهارت ها ،بررسی مشکلات تحصیلی ،افت تحصیلی،موفقیت تحصیلی و...)

7.تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی( سیستم آموزشیو اطلاعات مربوط به فضا ،امکانات ،تجهیزات ،تسهیلات و فعالیت های آموزشی ،اجرایی و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده ،بالین ،درمانگاه ،بیمارستان)

8.مشارکت ، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت EDC.

9.همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروهها با نظارت EDC.

10.گزارش شاخص های آموزشی دانشکده ،بیمارستان و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی

11.نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)

12.پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

13.بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روندارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون و دانشجویان)

14.تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی

15.ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

16.مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

17.ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه

18.اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در موردآئین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه

19.تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاریEDC

20.ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده