نشانی مرکز آموزشی ، درمانی و تحقیقاتی معتضدی

کرمانشاه - میدان فردوسی - بیمارستان معتضدی

کدپستی        14474-67188