شماره تلفن های بیمارستان

 

              شماره تلفنهای داخلی و مستقیم مرکزآموزشی درمانی معتضدی            

 

ردیف

نام واحد

شماره تلفن

ردیف

نام واحد

شماره تلفن

1

دفتر ریاست

118

39

تأسیسات

140

2

دفتر مدیریت و مسئول دفتر

117

40

انبار

146

3

امور اداری

126

41

آشپزخانه

142

4

خدمات

127

42

رختشویخانه

141

5

کارگزینی

128

43

اتاق سرور (کامپیوتر)

159

6

دبیرخانه

129

44

نقلیه

165

7

حسابداری

119

45

اطاق پزشکان

148

8

رسیدگی ـ امور مالی

131

46

متخصصین بیهوشی

113

9

درآمد

121ـ120

47

رزیدنت بیهوشی

154

10

رایانه وسایت

132

48

بهداشت ـ آمار و انفورماتیک

112

11

روابط عمومی ـ کارشناس امور بیمارستانی

155

49

پاویون پزشکان عمومی اورژانس

149

12

صندوق ـ ترخیص

122

50

پاویون اینترنها(خانم)

150

13

آموزش

153

51

پاویون اینترنها (آقا)

151

14

دفتر پرستاری

300

52

اتاق رزیدنت اطفال

152

15

اطاق عمل (داخل)

111

53

تلفنخانه

200 ـ 0

16

اطلق عمل (رختکن)

102

 

 

 

17

اورژانس

103

 

 

 

18

پذیرش

104

 

 

 

19

زایمان

105

 

 

 

20

نوزادان

107

 

 

 

21

جراحی یک

108

 

 

 

22

نگهبانی بخش جراحی

178

 

شماره های  مستقیم مرکز آموزشی درمانی معتضدی

23

بعداز زایمان

109

 

24

C.S.R

114

 

 

 

تلفنخانه

7259002

25

رادیولوژی

143

 

7246350

26

پاتولوژی

164ـ115

 

7246351

27

آزمایشگاه

116

 

7246352

28

I.V.F

157

 

7246693

29

درمانگاه زنان

134

 

دفتر ریاست

7246343

30

گواهی ولادت و واکسیناسیون

125

 

دفتر مدیریت

7246344

31

کلینیک برست

135

 

دفتر پرستاری

7246345

32

زایمان در آب

144

 

امورمالی

7246348

33

انبار دارویی

145

 

اموراداری

7246695

34

بایگانی

139

 

IVF ـ رسیدگی به اسناد

7246694

35

کتابخانه

160

 

دارو ـ تجهیزات

7259004

36

بیمه

136

 

آموزش

7246347

37

نگهبانی بیمارستان

137

 

سرور

7246349

38

بانک

138

 

دبیرخانه ـ دورنگار

7246346