اخبار مرکز

بازدیدمعاون درمان از بیمارستان معتضدی
بازدیددکتر روشنی معاون درمان ازبیمارستان معتضدی
جلسه پایش وارزیابی (سان نرس)
جلسه ارزیابی ونظارت پرستاری (سان نرس)در بیمارستان معتضدی
کارگاه آموزشی فرزند پروری
آشنایی با مهارتهای فرزند پروری دربیمارستان معتضدی
« قبلی صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »