ریاستدکتر مژگان رجعتی

متخصص زنان و زایمان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ریاست بیمارستان معتضدی