طبقه همکف :

 

درمانگاه (جنب نگهبانی و درب ورودی )

 

ساختمان اداری :


·         اتاق ریاست

·         مدیریت

·         امور اداری

·          امور مالی

·         دبیر خانه

·          کارگزینی

·         درآمد

·         صندوق

 

طبقه اول :

 

ساختمان اداری:


 • روابط عمومی
 • آموزش
 • آمار
 • بهداشت
 • اتاق سرور
 • خوابگاه پیرا پزشکی

 

ساختمان درمانی - طبقه همکف شامل :

 • دفتر پرستاری
 • پذیرش
 • تلفنخانه
 • اتاق عمل
 • بخش نوزادان
 • بخش زایمان
 •  اورژانس

 

طبقه اول ساختمان درمان:

·         بخش جراحی یک

·         بخش بعد از زایمان

 

زیرزمین:

 • رادیولوژی
 • سونوگرافی
 • ماموگرافی
 •  آزمایشگاه
 •  پاتولوژی
 • آشپزخانه
 • تاسیسات
 • رختشویخانه

 

ساختمان مدارک پزشکی:

 • بایگانی مدارک پزشکی
 • کد گذاری
 •  داروخانه
 • انبار دارویی

طبقه دوم : کتابخانه