کارگزینی

 

این واحد در طبقه همکف ، سالن اداری قرار دارد. تمامی امور پرسنلی و همچنین بایگانی پرسنلی در این واحد فعال میباشد.