ریاست و مدیریت مرکز

  ریاست بیمارستان


    خانم دکتر مژگان رجعتی

 

   متخصص زنان و زایمان

   

 

 

 

 


  -

 

 

 

 

 

 

 

        ------------------------------

  

   مدیریت بیمارستان

  

    - آقای محمد ابراهیم فرجی

 

   فعالیتهای اجرایی :

  • سرپرست اداره نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلام آباد غرب
  • سرپرست اورژانس بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان اسلام آباد غرب
  • سرپرست درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
  • سرپرست اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
  • مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
  • مدیر مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی
  • سرپرست اداره رسیدگی به شکایات معاونت درمان و عضو بازرسی و نظارت معاونت امور درمان

 

  
ریاست  

 

 

 

 

آقای فرجی