سازمانهای بیمه طرف قرارداد با بیمارستان معتضدی:

 

بانک سپه بستری

ارتش بستری
بانک تجارت
بانک سپه بستری والدین
بانک صادرات
بانک کشاورزی
بانک ملت بستری
بانک ملی بستری
بهداشت صنعت نفت بازنشسته
بیماران عوارضی
بیمه ایران
بیمه نوین
تامین اجتماعی بستری عادی
خویش فرما بستری
دانا بستری
روستائی بستری
سایر اقشار بستری
سینا
صدا و سیما کارکنان بازنشسته
کارکنان دولت بستری
کمیته امداد بستری
وزارت بهداشت