نگاه روز سامانه نوبت دهی اینترنتی

www.nobat.kums.ac.ir

 

اخبار مرکز

بازدیدتیم مدیریت پرستاری
پایش ازبخشهای مختلف بیمارستان، توسط مدیریت پرستاری معاونت درمان
برگزاری آزمون کیش مهر
آزمون الکترونیکی و کتبی کیش مهر،برگزارشد.
جلسه کمیته اخلاق بالینی درروز چهارشنبه 1397/10/12برگزار شد.
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۴ ۴ بعدی »